Mapag-isang Bisyo [Salsal]

Ni Dirk Anderson

Kung ikaw ay nasa murang edad pa lamang, ang paksang ito ay hindi para sa iyo! I-click rito upang umalis.

Sang-ayon sa pahayag ng propetesa ng Seventh-day Adventist na si Ellen G. White, ang mapag-isang bisyo [na tinagurian ring “sariling-layaw”,  “abuso sa sarili” o “salsal] ay naghahatid raw ng iba’t ibang uri ng mapapanganib na sakit at seryosong mga karamdaman.  Ang sabi niya,

“Ang mga batang nagsasagawa ng sariling-layaw (salsal) bago pa lang nila marating ang pagbibinata at pagdadalaga, o panahong sila’y hustong gulang na, ay aani ng bunga ng kanilang nilabag na batas-kalikasan. Marami ang maagang nailibing sa hukay dahil sa bisyong ito, bagamat may iba na nagawang ito’y lampasan dahil sa sapat na lakas ng katawan. Ngunit kung ang pagsasagawa nito ay magpatuloy simula edad na labing-lima hangang pataas, ang kalikasan ay dadaing laban sa abuso na kanyang dinanas at patuloy na nararanasan. At dahil rito’y sisiguraduhin niyang pagbabayaran ang kasalanan na ginawa sa kanyang batas-kalikasan, lalo’t higit kapag pumasok na sa gulang na tatlumpu hanggang apatnaput lima. Ihahatid niya ang iba’t ibang uri ng karamdaman na tulad ng sakit sa atay at baga, neuralhiya, rayuma, karamdaman sa gulugod, sakit sa bato, at maging kanser sa mga likido ng katawan. Dahil sa bisyong ito, may ibang bahagi sa katawan ang nasira at bumigay, na nagdulot sa ibang bahagi rin ng katawan ng kabigatan hanggang sa bumigay ang buong katawan at magdulot ng kamatayan.[1]

Wika pa ni White,

“Ang iba na walang alam sa kasalanang ito na pang-aabuso sa sarili at sa tiyak na dulot nito ay taas-noong naniniwala at nagsasagawa nito. Binulag ang kanilang kaisipan ng kanilang matagal na gawi rito. Hindi nila nauunawaan ang itong matinding kasalanan na nagpapababa sa sarili, na nagpapatamlay ng katawan at sumisira ng takbo o lakas ng isipan.”[2]

Patoto pa ni White,

“Nakita ko na ang pamilya ni kapatid na G__ ay nangangailangan ng pagsusumikap sa bagay na ito. Si H__ at I__ ay dumaan sa matinding kaso na ito na abuso sa sarili; at masasabi ko na ito ay lalong totoo kay H__, na talagang dumaan sa matinding layaw sa kasalanang ito, na anupat ang kanyang isipan ay napinsala, ang kanyang paningin ay lumabo at siya’y hindi maalisan ng karamdaman.”[3] 

Patuloy pa niya,

 “Nagpakasasa siya sa kalayawan na ito hanggang sa masira ang kanyang pagkatao. Gayundin naman, ang bisyo na ito ay ipinakita sa akin na kasuklamsuklam sa paningin ng Diyos…na ang bunga ng abusong ito ay iba’t-ibang karamdaman, gaya ng sipon at lagnat, pagkahilo, sakit ng ulo, pagkawala ng memorya at paningin, matinding sakit sa likuran at mga kasukasuhan, sakit sa gulugod at pagkasira ng bait. Nagkakaroon rin ng kanser sa mga likido sa katawan, na bagamat sa umpisa’y hindi nararamdaman, ngunit kapag lumala na ay kakainin at sisirain ang iyong kalusugan. Ang pag-iisip rin ay nasisira na nauuwi sa pagkabaliw.”[4]

Kaya’t gamit ang ating mga sinitas sa itaas; naririto ang mga binanggit na problemang hatid ng salsal.

 1. Pagkahina ng Utak

 2. Kanser sa likod ng Katawan

 3. Sipon at Lagnat

 4. Pagkahilo

 5. Paghina ng Paningin

 6. Sakit ng Ulo

7. Pagkasira ng Ulo

8. Pagkabaliw

9. Sakit sa bato

10. Sakit sa atay

11. Sakit sa baga

12. Paghina ng memorya

13. Pinsala sa Nervous system

14. Sakit sa Ugat

15. Sakit sa Kasukasuhan

16. Maagang Pagkamatay

17. Rayuma

18. Karamdaman sa Gulugod

Pagsusuri

Modernong Pananaw sa itinuring na Abuso sa Sarili

Hinggil sa usapin ng salsal, si Dr. Bill Lloyd ay nagbigay paliwanag gamit ang medikal na pananaw. Wika niya,

“Yaong sinaunang paniniwala na ang salsal raw ay naghahatid ng pagkabaliw, na pumipigil sa paglaki (atbp…) ay maituturing na haka-haka lang, na maaring nagmula sa pananaw ng mga puritan noong panahong ng Victorian.” 

“Hindi lamang na walang naidudulot na masamang epekto ang salsal,  ito ay maituturing na nakakabuti sa kalusugan kumpara sa ginagawang pagpipigil sa sekswal na simbuyo na nararanasan ng mga kalalakihan; lalo higit kung sila’y nagbibinata. Ang salsal ay nagbibigay ng mahalaga at ligtas na labasan ng udyok at simbuyo; na maglalayo sa mga kalalakihan na gumawa ng masama, gaya ng pakikipagtalik sa mga bayarang-babae, pangangalunya, sapilitang-pakikipagtalik o kung tawagin pa natin ay panggagahasa.”[5]

Noong 1966, inihayag ng mga mananaliksik na sina Masters at Johnson na ang ganitong gawi ay karaniwan sa lahat sa Hilagang bahagi ng Amerika – na sinasakop nito ang lahat ng kasarian, edad, lahi at katatayuan sa lipunan. At noong 1971 naman, nalaman ng mga mananaliksik na sina Goldstein, Haeberle at McBride na ang salsal ang siyang halos karaniwang anyo ng sekswal na gawi ng mga tao. At sa kamakailan na pag-aaral, naitala na 95% ng mga lalake at 89% ng mga babae ay nagsasalsal.

“Batay sa ika-20 siglo na medikal na pananaw, titiyakin ko kayong ang ganitong gawi ay walang anumang epekto sa kalusugan ng isip at katawan.”
--Dr. Peter Gott, isang kilalang medical na kolumnista, Agosto 12, 1997

Kaya nga, walang malinaw na siyentipikong katibayan na ang salsal ay naghahatid ng pagkabulag, pagkabaliw o anupamang mga karamdaman na binanggit ni Ellen White. Tuloy, gamit ang mga pagsusuring ito, maari nating ikatuwiran na ang salsal ay hindi mapanganib! Paliwanag pa ng mga iginagalang at tinitingalang mga mangagamot sa Cleveland Clinic, ang salsal ay may buting hatid sa kalusugan. Ganito ang kanilang sinabi,

Nagkakasundo ang marami sa medikal na komunidad sa paniniwalang ang salsal ay likas at hindi mapanganib na pahayag ng sekswalidad sa lalake o babae man. Wala itong inihahatid na pisikal na pinsala o panganib sa katawan, at ito’y maaring gawin ng may pagtitimpi o sa katamtamang pamamaraan sa buong buhay ng tao, bilang bahagi na rin ng kanyang karaniwang ugaling sekswal.[6]

Maging sa samahan ng mga mangagamot sa Seventh-day Adventist (liban sa ilang kakaunting bilang), mayroong nagkakasundong paniniwala ang marami na ang salsal ay hindi naghahatid ng mga karamdamang nabanggit sa itaas.  

Mga Sikat na HakaHaka tungkol sa Salsal noong 1871[7]
“…isa itong nakapagpapababa at mapanirang gawi…Marahil sa lahat ng bisyo, ito ang siyang higit na mapaminsala sa isip at katawan…pinipigil nito ang paglago, sinisira ang kaisipan at hinahatid ang biktima sa kaawaawang kalagayan. Ang taong pinapahirapan ng bisyo na ito ay madalas na mag-isa at hindi nais na mapaligiran ng mga tao. Siya ay madalas na masakit ang ulo, laging gising at hindi makatulog sa gabi, may mga nararamdamang sakit sa mga kasukasuhan, tinatamad, malungkutin, humihina ang memorya, may panghihina ng likod at ng mga bahagi ng katawan; walang gana sa pagkain, duwag, hirap na tumingin ng mata sa mata, walang tiwala sa sarili…[At paglaon ay] magkakaroon siya ng mga hindi kanaisnais na pakiramdam sa katawan. Mabilis maginit ang kanyang mukha; kung tingnan mo siya’y madalas na maputla at nanlalamig; ang mga mata niya ay nanlalabo, para siyang aanga-anga; ang kanyang buhok ay tuyo at kulot; minsan may sakit siyang nararamdaman sa bahagi ng kanyang puso; kinakapos siya ng hininga, bumibilis ang tibok ng puso; madalas siyang maimpatso; ang kanyang tulog ay madaling madisturbo, minsa’y nagtatae, hindi mawalan ng ubo; may pangangati sa lalamunan; at sa kahulihulihan, ang kanyang buong pagkatao – pisikal, moral at mental ay bumubulusok.”

“Ilan rin sa mga naidudulot ng salsal ay epilepsya, nangangatal at hindi makapagsalita, pagkalumpo, mabilis na pagtanda, hindi sinasadyang paglabas ng tamod, na madalas mangyari tuwing natutulog o kaya’y pagkatapos umihi o matapos dumumi. Sa mga kababaihan, maliban sa mga epektong ito, maari silang magkaroon ng hindi mapigilang bugso ng damdamin, hindi maayos na pagdurugo, naghihinang kamalayan at iba pang hindi maunawaang sakit sa loob ng katawan.

Saan Natutuhan ni Ellen White ang Panganib na Hatid ng itinuring na Abuso sa Sarili?

Noong 1864, naglathala si Gng. White ng kanyang unang libro na may kinalaman sa kalusugan – ito ay ang Appeal to Mothers. Nasasabik na inabangan ng mga kaanib ng Seventh-day Adventist ang aklat na ito upang matuto sa kung ano ang “liwanag na hatid ng Langit” tungkol sa kanilang kalusugan. Ngunit isipin mo na lang ang kanilang pagkadismaya nang mabasa nila na ang aklat pala ay babala sa mga magulang tungkol sa masamang dulot ng salsal! Sa aklat na ito ay sinabi ni Gng. White ang kanyang medikal na kaalaman tungkol sa panganib na hatid ng abuso sa sarili; na aniya mula sa pangitain ay kanyang “nakita”:

Ang kalagayan ng ating daigdig ay ipinakita sa akin, at ang aking pansin ay natuon sa mga kabataan ng ating panahon. Saanman ako tumingin, nakita ko ang kakulangan sa timbang; may mga pandak, may mga pilay, may mga di-maganda ang hugis ng ulo at iba’t ibang anyo ng kasiraan. Kasalanan at karahasan, at mga paglabag sa batas-kalikasan, ay ipinakita sa akin bilang sanhi ng mga naipong mga kalumbayan at kahirapan sa buhay ng tao. Nakita ko ang mga gayong kahiyahiya at nagpapababa sa sariling mga gawa…”[8]

Batay sa pangungusap na ito, walang duda na ang kaalaman ni Gng. White ay sinabi niyang tuwirang nagmula sa langit. Kalakip sa kanyang libro ay may hindi kilalang sumulat ng mga 29-pahina tungkol sa paksa ng “Chastity” na sinisitas ang mga guro sa medisina na sumasang-ayon sa sinasabi ng propetesa. Kasama sa mga sinitas na kinauukulan ay sina Sylvester Graham, L.B. Coles, James Jackson, at ang phrenologist na si O.S. Fowler. Lubhang napakalapit ng pananaw ng mga taong ito sa sinasabi ni Ellen White, na anupat naramdaman ng kanyang tagapaglimbag na kailangang maglagay ng paunawa na si White ay walang paunang kaalaman sa mga taong ito. Ganito ang paunawang isinulat,

 “…siya ay walang anumang nabasa sa mga may-akda na sinitas sa aklat na ito; at hindi siya nagbasa ng anumang gawa na patungkol sa paksang ito, bago niya ibinigay sa amin ang kanyang isinulat. Siya kung gayon ay hindi kumopya sa kanila, bagamat siya ay nagpahayag ng mga mahalagang bagay na kung saan yaong mga taong ating pinagkakatiwalaan ay nagbigay ng kanilang patotoo at pagsang-ayon.”[9]

Ngunit dahil marami sa kanyang mga isinulat ay kanyang kinopya, at gawa rin na ang kanyang mga isinulat ay napakalapit sa sinasabi ng iba, hindi malayong ang iba ang siyang tunay na pinagmulan ng kanyang mensahe.

Pinagmulan ng Hakahaka hinggil sa Abuso sa Sarili noong 1800s

Bago ang taong 1700, ang mga sangguniang aklat tungkol sa medisina na tumatalakay sa mapanganib na dulot ng salsal ay madalang o salat. Noong ikalabing-walong siglo, dalawang aklat ang pwedeng mabasa. Ang una ay ang aklat na pinamagatang Ononia: Or the Heinous Sin of Self-Pollution, and all its Frightful Consequences… (hindi kilala kung sino ang sumulat nito). Ang ikalawa naman ay ang aklat ng Swiss na manggamot na si Samuel Tissot na pinamagatang Treatise on the Diseases Produced by Onanism. Ang pangunahing kaisipan sa aklat na ito ay ginamit at pinasikat ni Sylvester Graham.

Batay sa isinulat ni Samuel Tissot noong 1758, sinabi niya na ang salsal ay maraming masamang hatid; kasama na rito ang pagkakaroon ng tagyawat, rayuma, pagkahilo, sakit ng ulo at almuranas. At noong 1834, si Sylvester Graham, sa kanyang kauna-unahan at natatanging Lecture to Young Men ay naglunsad ng panibagong pananaw tungkol sa salsal na tinagurian niyang “abuso sa sarili” o “karumihan sa sarili.”

Sa kanyang libro, sinabi ni Graham na ang sintomas o tanda ng bisyong ito ay napakadaling makita. Aniya, ang mga biktima ay karaniwang mahiyahin, mapaghinala, matamlay, walang pakialam sa kalinisan at madilaw ang balat. Ayon pa kay Graham, ang nagsasalsal ay lumalaking…

“may maraming karamdaman, at dahil sa ang isipan niya ay sira, ginugulo siya ng masamang gawi na hindi mapigilan ang pang-aalipin na gawa ng napakasamang halimaw ng kadiliman.”[10]

Sinabi pa ni Graham sa kanyang mga mambabasa na maging ang tagyawat ay dulot ng salsal at pwedeng maghatid sa malalang karamdaman. Dagdag pa niya, ang salsal ay naghahatid ng…

“…mahapding sugat, na minsan ay napupunta sa ulo, sa dibdib, sa likod, sa hita; na minsan ang mga ito ay lumalaki at nanatili bilang fistulas na maaring maging kanser at kung magpatuloy ay maaring maglabas ng mabaho at nakapandidiring nana na nakamamatay.”[11]
Hatid na Pakinabang ng Salsal sa Kalusugan

1)   Ang pagkakaroon ng dalawang beses na orgasm o ligayang-sekswal sa loob ng isang linggo ay maaring magpahaba ng iyong buhay. Sa bawat pagkakataon na ikaw ay may orgasm, ang tinatawag na hormone DHEA (Dehydroepiandrosterone) ay mabilis na tumutugon sa ligayang sekswal na nadarama mo. Itong DHEA ay maaring magpalakas ng iyong immune system, magpagaling ng iyong mga tissue, magpalinaw ng iyong pag-iisip, magpaganda ng iyong kutis at maaring magpakalma ng iyong kalooban.[13]

2)   Ang orgasm ay 20% na nagpapalakas ng iyong mga cells upang labanan ang inpeksyon. Ito’y ayon sa gynecologist na si Dr. Dudley Chapman. Dagdag pa, ang orgasm ay nagpapalakas rin sa levels ng tinatawag na T3 at T4 lymphocyte cells – ito ay isang uri ng white blood cell na nagbibigay ng antibodies. Natuklasan ng mga sikolohista sa Wikes University sa Pennsylvania na ang mga mag-aaral na may madalas na gawaing-seksuwal ay may mataas na level ng IgA (immunoglobulin A – isang antibody na nagpapalakas sa immune system at nagpapanatili ng iyong kalusugan).[14]

3)   Sa seksuwal na gawain, yaong tinatawag na hormone oxytocin ay nailalabas sa loob ng iyong katawan. Dahil rito, yung endorphins (yaong kemikal na katulad ng hormone na nakaugnay sa gawain ng morphine) ay nailalabas rin. At ayon sa mga mananaliksik, ang pagtaas ng oxytocin level sa katawan ay nagpapagaling ng mga karamdaman sa katawan na gaya ng sakit sa ulo, pulikat at halos iba pang sakit sa mga kasukasuhan.[15]

4)   Parehas na yung testosterone at estrogen levels ay lumalakas rin kapag may madalas na gawaing-seksuwal. Dapat ring maunawaan na ang testosterone ay hindi lamang nagpapalakas ng iyong seksuwal na hilig at kasiyahan, ito rin ay tumutulong upang tumibay ang iyong mga buto at kalamnan; pinapanatili nito ang iyong puso sa malusog na kalagayan. Sa lagay ng mga babae, ang gawaing-seksuwal ay nagpapataas ng kanilang estrogen level na nagiingat sa kanila laban sa mga sakit sa puso.[16]

5)   Para sa mga kalalakihan, ang salsal o madalas na pakikipagtalik ay mabuti para sa prostate. Ito’y nakatutulong upang hindi maging barado ang kanilang prostate. Ito ay dahil sa ang pagpipigil na ilabas ang naipong tamod ay nagdudulot ng balakid sa prostate; na maaring maghatid ng hirap sa pagihi at iba pang sakit na kaugnay rito. Ngunit ang madalas na pagsasalsal ay makatutulong upang maiwasan ang kalagayang ito, na tinatawag ring nonspecific prostatitis. Sa pag-aaral na mula kay Dr. Michael Leitzmann (sa National Cancer Institute); natuklasan na sa 29,000 na mga lalake na “madalas magsalsal, sila ay malabong magkaroon ng prostate cancer.” Ayon sa pag-aaral, ang madalas na pagsasalsal ay nagpapababa ng tinatawag na “kemikal carcinogens na nagdudulot ng prostatic fluid.”[17] [18] 

Masasabi ko na hindi malayong may alam si Gng. White sa mga turo ni Graham. Ang totoo niyan, marami sa mga tinaguriang “kinasihang” turo ni Gng. White na tungkol sa kalusugan ay kahalintulad sa mga katuruan ni Graham.

Sa mga ilan ring panahon (1700-1900), ang medikal na pananaw sa Kanluran tungkol sa salsal ay umuubos raw ito ng lakas at kalusugan at itinuring rin na nakaugnay sa sakit sa pag-iisip. Subalit ang ganitong pananaw ay nagbago noong 1898 sa pamamagitan nina Dr. Hoisholt at Dr. J.W. Robertson. Sila’y mananaliksik sa medical society of California.[12] Ayon sa kanila, ang paniniwala na ang “salsal ay nakakabaliw” ay isang “sikat na pamahiin.” At batay sa mga pagsasaliksik na ginawa sa medisina at siyensya ng ika-20 siglo, napatunayan na ang paniniwala tungkol sa masamang hatid ng salsal ay walang malinaw na katibayan. At sa napakaraming mga pagsasaliksik na ibinuhos tungkol sa sinasabing kaugnayan na mayroon sa pagitan ng salsal at mga karamdaman na binanggit nina Ellen White, Graham at iba pa, napatunayan na ang dalawa ay walang kaugnayan.

Ang Salsal ba ay “Kasuklamsuklam?”

Binansagan ni Gng. White ang abuso sa sarili na “kasuklamsuklam” at binabalaan ang marami tungkol sa “matinding kasalanan” na ito. At bagamat ang Biblia ay nagbibigay babala laban sa maruming pag-iisip at kahalayan, ito ay tahimik sa paksa ng salsal. Sa listahan ng mga kasuklamsuklam na kahalayan na binanggit sa Leviticus 18, gaya ng pangangalunya, kabaklaan, pakikipagtalik sa kapatid, at pakikipagtalik sa hayop, walang mababasa tungkol sa salsal. Kaya’t kung talagang ang salsal ay “kasuklamsuklam” dapat na inilagay ito ng Biblia sa listahan ng mga kasuklamsuklam na kasalanan!

Paglalagom

  1. Ayon sa pahayag ni Gng. White, ang abuso sa sarili na ito ay naghahatid raw ng iba’t ibang uri ng nakamamatay na sakit, kasama na ang pagkabulag, pagkabaliw at kamatayan.
  2. Sinabi ni Gng. White na “nakita” niya ang hatid na panganib ng abuso sa sarili mula sa pangitaing bigay ng Diyos.
  3. Ang kanyang himutok tungkol sa abuso sa sarili ay kapansing-pansing matatagpuan rin sa mga sikat na guro ng kalusugan ng kanyang panahon, na kanya ring hinahangaan. Ang pagkakatulad ng kanilang pahayag ay masyadong halata na anupat ang kanyang mga tagapaglimbag ay napilitang magpalusot sa pagsasabing hindi siya “mangongopya.”
  4. Bagamat madalas siyang sumulat tungkol sa paksa na tinaguriang mapag-isang bisyo, lalo na noong nagpapasimula pa lang siya ng ministeryo, kapansinpansin ang kanyang pananahimik sa paksang ito sa mga huling 40 taon ng kanyang buhay.
  5. Hindi nagtagal, itinigil rin ng Simbahang SDA ang paglilimbag ng Appeal to Mothers na libro ni Ellen White na tumatalakay sa kalusugan. Ngunit isipin mo: ang unang aklat ng propetesa na itinuring na naglalaman ng “liwanag ng Langit” tungkol sa paksa ng kalusugan ay dapat sanang tinatangkilik ng kanyang mga tagasunod. Ang libro niya sanang ito ay pakinabang at kaligtasan sa buong mundo! Kaya’t, hindi ba’t dapat na ipabasa ito sa mga bagong kaanib ng Seventh-day Adventist?

Mga Sitas

[1] Ellen White, Solemn Appeal, 1870, p. 63.

[2] Ellen White, Testimonies, vol. 2, p. 347.

[3] Ibid., p. 404.

[4] Ellen White, Appeal to Mothers, 1864, p. 25, 27.

[5] Bill Lloyd, M.D., © Copyright 1999, Oxygen Media all rights reserved.

[6] © Copyright 2001, The Cleveland Clinic.

[7] Our Family Physician: A Manual for Home Usage; Allopathic, Hydropathic, Eclectic, & Herbal, pp. 288-89.

[8] Ellen White, Appeal to Mothers, p. 17.

[9] Appeal to Mothers, p. 34.

[10] Sylvester Graham, Lecture to Young Men, on Chastity, pp. 83, 144-148 (1834).

[11] Ibid.

[12] J.W. Robertson, M.D., "Excerpts from The Transactions of the Medical Society of the State of California," (1898), "Relation Existing Between the Sexual Organs and Insanity, with Especial Reference to Masturbation."

[13] "The Health Benefits of Sex (Part 2) by Al Link and Pala Copeland, Urban Male Magazine, Summer 2000.

[14] U.S. News & World Report, Oct 17, 1994 v117 n15 p74(7), "Sex in America".

[15] "The Health Benefits of Sex (Part 2) by Al Link and Pala Copeland, Urban Male Magazine, Summer 2000.

[16] "The Health Benefits of Sex (Part 2) by Al Link and Pala Copeland, Urban Male Magazine, Summer 2000.

[17] "Masturbation for Good Health" by Robert Pollack, Ph.D., Highlights from Men's Health

[18] "Frequent Ejaculations May Counter Prostate Cancer", Apr. 6, 2005, Reuters, By Michael Conlon.